ประกันภัยไวรัสโคโรนา COVID-19

 

 ความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ COVID 500


 

*ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ

 1. ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิต
 2. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
 3. สมองถูกทำลายถาวร ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันภายหลัง 30 วันหลังจากวันที่สลบหรือหมดวามรู้สึก

 

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 1 - 75 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันภัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อหมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายในเวลาต่อมา)
 • ผู้เอาประกันที่เดินทางกลับจาก 9 ประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน อิตาลี และอิหร่าน ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
 • มีระยะรอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
           

ประกันสุขภาพที่เราแนะนำ

 • ประกันสุขภาพ Universal Series
  ประกันภัยสุขภาพยูนิเวอร์แซล ซีรีย์แผน แอลเอ็มจีแฮปปีเฮลท์ 15,000 จุดเด่นของแผนประกันสุขภาพนี้ รา...
 • ประกันสุขภาพ OPD 21+
  ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก OPD 21+ ช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลกับอาการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นโ...
 • ประกันสุขภาพเหมาจ่าย
  ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ที่สุดของความคุ้มครองเรื่องสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ...
 • ประกันสุขภาพ SMK Health Care
  ประกันสุขภาพ SMK Health Care ช่วยให้คุณอุ่นใจยามเจ็บไข้ เมื่อต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งยังหม...