ทำไมต้องทำประกันการเดินทาง?

 

เกี่ยวกับประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทาง เป็นประกันภัยรูปแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทประกันออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยว ที่ต้องการความคุ้มครองความเสี่ยงการเดินทางเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ตามจำนวนวันที่เดินทาง ซึ่งส่วนใหญ่จะออกแบบมาเพื่อใช้กับการท่องเที่ยวต่างประเทศ และประกันเดินทางส่วนใหญ่จะมีความคุ้มครองที่คล้ายคลึงกัน โดยมีตัวอย่างความคุ้มครองดังต่อไปนี้

 • กรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะของผู้เอาประกันภัย
 • กรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย หรือความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 • กรณีเที่ยวบินถูกยกเลิก หยุดชะงักการเดินทาง หรือความล่าช้าของเที่ยวบิน
 • กรณีทรัพย์สินสูญหาย หรือเอกสารเดินทางสูญหาย
 • ค่าใช้จ่ายในกรณีเจ็บป่วยหรือรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
 • ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายและส่งกลับประเทศเพื่อรักษาพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายในการในการส่งศพหรือกระดูกของผู้เอาประกันภัย
 • ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

** อย่างไรก็ตาม การคุ้มครองขึ้นอยู่กับรูปแบบการรับประกันของแต่ละบริษัทผู้ออก อาจมีมากหรือน้อยกว่าที่เรากล่าวถึงได้ "หากต้องการปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถฝากรายละเอียดไว้ให้เราได้เลย"

 ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ที่ทำประกันการเดินทางจะมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อคุ้มครองเที่ยวบิน

  2. เพื่อคุ้มครองกระเป๋าเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นกรณีล่าช้า หรือสูญหาย

  3. เพื่อดูแลเรื่องการเจ็บป่วย

  4. เพื่อคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

  5. เพื่อยื่นขอวีซ่า

  

รูปแบบประกันการเดินทาง

1. ประกันการเดินทางแบบรายเที่ยว (Single Trip) 

คุ้มครองการเดินทางเที่ยวเดียว ซื้อเป็นครั้ง ๆ เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางไม่บ่อยในระยะเวลา 1 ปี โดยความคุ้มครองจะเริ่มตั้งแต่ออกจากประเทศไทยจนถึงเดินทางกลับ

2. ประกันการเดินทางแบบรายปี (Annual Trip)

คุ้มครองการเดินทางไม่จำกัดเที่ยวบินต่อปี เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทาง บ่อยๆ ต่อปี ซึ่งสามารถประหยัดค่าเบี้ยประกันได้มากกว่าซื้อเป็นรายเที่ยว

 

ประเภทของประกันการเดินทาง

1. ประกันเดินทางปกติ (Travel Accident Insurance หรือ TA) 

สำหรับการเดินทางภายในประเทศ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล รวมถึงการชดเชยกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ

2. ประกันเดินทางต่างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance หรือ CTA) 

จะเน้นให้ความคุ้มครองที่หลากหลายกว่าประกันเดินทางแบบปกติ โดยจะคุ้มครองตั้งแต่ค่ารักษาพยาบาลทั้งจากอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยต่างๆที่อยู่ในเงื่อนไขตามกรมธรรม์ การสูญหายหรือล่าช้าของสัมภาระและทรัพย์สิน ความล่าช้าของสายการบิน รวมถึงการถูกยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเที่ยวอย่างกะทันหัน

 

อัพเดทล่าสุด: 27/11/2019

ที่มา: Skyscanner, ประกันเดินทางมีไว้ทำไม? จำเป็นต้องซื้อไหม? และ TipInsure, ทำประกันการเดินทางไปทำไมหว่า!


 • ผู้รับประกันภัย( Insurer ) คู่สัญญาซึ่งตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือชดใช้เงินจำนวนหนึ่ง ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ ผู้เอาประกันภัย( Insured ) คู่สัญญาซึ่งตกลงจะส่งเบี้...

 • ประโยชน์จากการทำประกัน ด้านการลงทุนประกันชีวิตเปรียบเสมือนหลักทรัพย์ชนิดหนึ่งเช่นกัน เนื่องจากผู้ทำประกันจะได้รับดอกผลเช่นเดียวกับการฝากเงินในสถาบันการเงินทั่วไป ในส่วนที่แตกต่างกั...

 • "อีกไม่ช้า PDPA หรือ พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 โดยกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ พ.ค. 2563 คือกฎหมายที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทย ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม ดังน...

 • ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ หลายต่อหลายครั้งที่จะเกิดข้อโต้แย้งระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัย ซึ่งจริง ๆ แล้วเหตุการณ์เช่นนี้คงเป็นสิ่งที่ใคร ๆ คงไม่อยากให้เกิด ...

 • การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง คือ การประกันความเสียหายแก่เรือและทรัพย์สินหรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล และยังขยายของเขตความคุ้มครองไปถ...

 • แบบกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การเลือกซื้อความคุ้มครองตามแบบเงื่อนไข จะมี 3 แบบเงื่อนไขให้เลือกโดยแต่ละแบบจะให้ความคุ้มครองไม่เท่ากันดังนี้ 1.แบบเงื่อนไข F.P.A. (Free of Par...