การประกันที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์
การประกันที่ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นและมีการชดเชยค่าใช้จ่ายเมื่อเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุหรือโรคภัยต่างๆ
การประกันที่ให้ความคุ้มครองระหว่างการเดินทาง ท่องเที่ยว หรืออยู่ในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว เช่น อุบัติเหตุ หรือเที่ยวบินล่าช้า
การประกันที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายเฉพาะจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและร่างกาย ผ่านการดูแลค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชย

บทความประกันภัย