ประกัยภัยรถยนต์
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยอัคคีภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยธุรกิจ
ประกันภัยทางทะเล
dot

dot
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม Allianz C.P.  
รหัส : PA0012
ยี่ห้อ : Allianz C.P.
ราคาปกติ :  300.00      
ราคาพิเศษ :  260.00
รายละเอียดย่อ :
เบี้ยประกันต่อคน เริ่มต้นแค่วันละไม่ถึงบาท ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมงทั่วโลก รับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มเป็นสองเท่ากรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
รายละเอียดทั้งหมด :

PA Group 


- การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

- เบี้ยประกันต่อคน เริ่มต้นแค่วันละไม่ถึงบาท

- ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมงทั่วโลก

- รับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มเป็นสองเท่ากรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

- รับผลประโยชน์เงินช่วยเหลือครอบครัวเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิต ไม่ว่าจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย

ประโยชน์ที่ให้ความคุ้มครอง

1.ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง

2.ขยายความคุ้มครองการถูกฆาตกรรม ถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

3.ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปสำหรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

4.พิเศษ เงินทดแทนเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย

 

คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย

1.ต้องมีออายุตั้งแต่ 15-60 ปีบริบูรณ์ เมื่อเริ่มทำประกันภัยครั้งแรก

2.สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอาการเกี่ยวข้อมกับโรคลมชัก โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคกระดูกหรือกล้ามเนื้อ โรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคหลอดเลือดสมองหรือมีความพิการทางร่างการของอวัยวะส่วนใด

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1.จำนวนผู้เอาประกันภัยแรกเเข้าตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

2.อาชีพกลุ่ม 2 ซื้อแผนประกันภัยที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดได้ไม่เกิน 400,000 บาทต่อคน ยกเว้นนักเรียน นักศึกษา สามารถซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน

3.สถานที่ทำงานของผู้เอาประกันภัยต้องตั้งอยู่ในประเทศไทย

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีภูมิลำเนา หรือสถานที่ทำงานอยู่ใน 4 จังหวัดภายใต้

5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสำหรับสถานประกอบการที่ประสงค์จะจัดให้มีการประกัยภันแก่พนักงาน/ลูกจ้างที่ทำหน้าที่ขับรถหรือขนส่งของหรือเอกสารทีี่ใช้รถยนต์หรือจักรยานยนต์เป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 60 ของจำนวนพนักงานทั้งหมดในสถานประกอบการนั้นๆ

 

สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดเพื่อให้ทางเราคิดคำนวณเบี้ยประกันภัยให้ต่อไป

 

ช่องทางการสั่งซื้อ


กรอกรายละเอียดเบื้องต้น
ชื่อผู้เอาประกัน  *
ที่อยู่ติดต่อ  *
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  *
E-mail

จำนวน