ประกัยภัยรถยนต์
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยอัคคีภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยธุรกิจ
ประกันภัยทางทะเล
dot

dot
ประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ  
รหัส : in0003
ยี่ห้อ : Chartis
รายละเอียดย่อ :
แผนประกันการเดินทางสำหรับนักเรียน และนักศึกษาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ ที่ให้ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ครอบคลุม ด้วยแผนประกันภัยที่ให้เลือกได้ตามระยะเวลาที่ศึกษา
รายละเอียดทั้งหมด :

แผนประกันการเดินทางสำหรับนักเรียน และนักศึกษาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ 

 กลุ่มเป้าหมาย 

 • นักเรียนและนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างที่ศึกษาและเดินทางอยู่ในต่างประเทศ.

เงื่อนไขการรับประกัน

 •  อายุตั้งแต่ 15 – 45 ปี ที่สมัครเข้าศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานอกประเทศถิ่นฐาน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้จดทะเบียนและได้รับการรับรองวิทยฐานะจากทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ โดยเข้าศึกษาแบบเต็มเวลา รวมทั้งการศึกษาสายอาชีพด้วย เช่น การเรียนประกอบอาหาร การตัดเย็บเสื้อผ้า การจัดดอกไม้ เป็นต้น
 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลนานถึง 90 วัน ในระหว่างกลับมาเยี่ยมบ้านในประเทศไทยในกรณีที่กรมธรรม์มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวการเดินทาง (ครั้ง) / ปี
 • สามารถซื้อหรือต่ออายุในขณะที่ผู้เอาประกันภัยศึกษาอยู่ในต่างประเทศ
 • ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 2 ปีต่อกรมธรรม์ 1 ฉบับ

จุดเด่นของแผนประกันภัย

 • เลือกซื้อได้ 3 แผน คือ Platinum Plan, Premier Plan และ Basic Plan
 • นำเสนอความคุ้มครองใหม่ล่าสุด เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของท่านผู้ปกครอง:
  • ผลประโยชน์ชดเชยในกรณีที่จำเป็นต้องหยุดพักการเรียนกะทันหัน
  • ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย
  • ผลประโยชน์ชดเชยการถูกทำร้ายร่างกายจากอาชญากรรม
 • สามารถดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในขณะที่ผู้เอาประกันภัยศึกษาอยู่ต่างประเทศ
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อขอคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉินพิเศษฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ให้ความคุ้มครองตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ขณะที่อยู่นอกประเทศไทย

บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน คือ ศูนย์ที่ให้บริการข้อมูล , คำแนะนำ , คำปรึกษา แก่ผู้เอาประกันภัยในขณะที่อยู่ในต่างประเทศ ในเรื่องดังต่อไปนี้:

 • การให้บริการทางด้านข้อมูลก่อนการเดินทาง
 • การให้บริการหรือคำปรึกษาทางด้านการแพทย์
 • การให้คำแนะนำในส่วนของกระเป๋าเดินทาง
 • การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
 • การให้บริการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และส่งศพกลับประเทศ
 • การให้บริการในกรณีที่ต้องเดินทางเร่งด่วน
 • การให้บริการในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
 • การให้บริการทั่วไป

ผู้เอาประกันภัยสามารถโทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทางมายังศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อขอรับคำแนะนำในกรณีฉุกเฉิน ที่หมายเลขโทรศัพท์ (662) 649 1346. 

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ข้อตกลงคุ้มครอง จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)
Platinum Plan Premier Plan Basic Plan
1. ผลประโยชน์ชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย 5,000,000 2,000,000 1,500,000
2. ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน 300,000 250,000 150,000
3. ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย 300,000 250,000 150,000
4. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 3,000,000 2,000,000 1,500,000
5. ผลประโยชน์ชดเชยการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนาและผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา 5,000,000 4,000,000 3,000,000

6. ผลประโยชน์ชดเชยการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช้บริการของบริษัทขนส่ง

 • ความรับผิดส่วนแรกของการเรียกร้องค่าสินไหมแต่ละครั้ง
 • จ่ายสูงสุดต่อชิ้น/ คู่/ ชุด

80,000 


500 
8,000 
40,000 


500 
4,000
20,000 


500 
2,000
7. ผลประโยชน์ชดเชยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในต่างประเทศ 5,000,000 4,000,000 2,000,000
8. ผลประโยชน์ชดเชยสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากการถูกทำร้ายร่างกายจากอาชญากรรม 1,500,000 1,000,000 750,000

 

ระยะเวลาประกันภัย เบี้ยประกันภัย (บาท)
Platinum 
Plan
Premier 
Plan
Basic 
Plan
ไม่เกิน 6 เดือน 20,607 10,422 7,524
ไม่เกิน 12 เดือน 41,212 20,842 15,046
ไม่เกิน 18 เดือน 61,819 31,264 22,568
ไม่เกิน 24 เดือน 82,424 41,684 30,090


หมายเหตุ : เบี้ยประกันดังกล่าว  รวม ภาษี (2.75%) และอากร (0.4%) เรียบร้อยแล้ว

 

ช่องทางการสั่งซื้อ

 

ประกันเดินทาง AIG


จำนวน