ประกัยภัยรถยนต์
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยอัคคีภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยธุรกิจ
ประกันภัยทางทะเล
dot

dot
ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง (ในประเทศ)  
รหัส : in0001
ยี่ห้อ : Chartis
ราคาปกติ :  100.00      
ราคาพิเศษ :  99.00
รายละเอียดย่อ :
แผนประกันภัยการเดินทางสำหรับการเดินทางภายในประเทศ ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนภายในประเทศ ก็อุ่นใจได้
รายละเอียดทั้งหมด :

 
คุณลักษณะและเงื่อนไข  
  
กลุ่มเป้าหมาย 
  • ผู้เอาประกันภัยที่เดินทางรายเดี่ยวหรือเป็นหมู่คณะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หมายถึง การเดินทางเป็นหมู่คณะของกลุ่มบุคคลหรือบุคลากรในหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัท ห้างร้านต่างๆ หรือ หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล , อบต. , อบจ.) หรือ โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ เช่น สหกรณ์ครู สหกรณ์ออมทรัพย์ ชมรมและสมาคมต่างๆ เป็นต้น โดยมีการเดินทางไปอบรม สัมมนา ท่องเที่ยว ออกงานแสดงสินค้า การทอดผ้าป่า การทอดกฐิน งานบวช งานแต่งงาน หรือทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีกำหนดการเดินทางที่แน่นอน เป็นต้น
ความคุ้มครอง 
  • คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างการเดินทาง
  • เสียชีวิต , สูญเสียอวัยวะ (อ.บ.1) , ทุพพลภาพถาวร , ค่ารักษาพยาบาลอาการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ , การถูกฆาตกรรมและการลอบทำร้าย
เงื่อนไขการรับประกัน
  • อายุระหว่าง 1 – 85 ปี เท่านั้น
  • อายุระหว่าง 71 – 85 ปี สามารถซื้อทุนประกันสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
  • เบี้ยประกันขั้นต่ำ ต่อ 1 กรมธรรม์ 260 บาท
  • ให้ความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 180 วัน / เที่ยว

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ชดเชย –  บาท
แผน A แผน A1 แผน A2 แผน A3 แผน A4 แผน A5 แผน A6 แผน A7
การเสียชีวิตหรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 700,000 1,000,000
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
เบี้ยประกันภัย / วัน 10 14 20 25 31 42 59
แผน B แผน B1 แผน B2 แผน B3 แผน B4 แผน B5 แผน B6 แผน B7
การเสียชีวิตหรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 700,000 1,000,000
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
เบี้ยประกันภัย / วัน 13 17 23 28 34 45 62

หมายเหตุ : เบี้ยประกันข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และ อากร (0.4%).
ช่องทางการสั่งซื้อ

ฟอร์มประกันการเดินทาง
ประเภทประกันภัย
ชื่อผู้เอาประกัน  *
บ้านเลขที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
วันเดือนปีเกิด  *
เลขที่บัตรประชาชน/หมายเลขพาสปอร์ต
โทรศัพท์ (ที่บ้าน)
มือถือ
แผนคุ้มครองที่ท่านเลือก  *
ระยะเวลาเอาประกัน(วัน)  *
จำนวนผู้เอาประกัน (คน)  *
ค่าเบี้ยประกัน(สุทธิ)  *
เริ่มต้นวันที่  *
สิ้นสุดวันที่  *
ชื่อ-สกุลผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน  *
ความสัมพันธ์  *
โทรศัพท์  *
เดินทางจาก
จุดหมายปลายทาง
เที่ยวบินเลขที่ (สำหรับการเดินทางต่างประเทศ)

จำนวน