ประกัยภัยรถยนต์
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยอัคคีภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยธุรกิจ
ประกันภัยทางทะเล
dot

dot
ภัยจากป้ายโฆษณาหล่นทับ ใครรับผิดชอบ

ป้ายโฆษณาล้มถล่ม 

พายุฝนฟ้าคะนองแบบนี้ สิ่งที่ต้องระวัง ก็คือ บรรดาป้ายโฆษณาขนาดใหญ่จะพังทับบ้านเรือนและทรัพย์สินบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งป้ายโฆษณา ให้ได้รับความเสียหาย ดังนั้น จึงมีคำถามว่า หากเจ้าของป้ายโฆษณาสามารถทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกิดจากป้ายโฆษณาได้หรือไม่ และถ้าได้การประกันภัยป้ายโฆษณาให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยอะไรบ้าง

 ป้ายโฆษณา

 

รวมถึงถ้าป้ายโฆษณาพังลงมาโดนรถยนต์ที่กำลังวิ่งอยู่บนท้องถนน ทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย และรถยนต์คันนั้นได้ทำประกันภัยประเภทหนึ่งไว้กับบริษัทประกันภัยไว้ ความเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์จะต้องเรียกร้องเอาจากบริษัทที่รับประกันภัยป้ายโฆษณา หรือจากบริษัทที่รับประกันภัยรถยนต์

เกี่ยวกับเรื่องนี้ กรมการประกันภัย ชี้แจงว่า เจ้าของป้ายโฆษณาอาจทำประกันภัยความเสียหาย หรือสูญหายที่เกิดแก่ป้ายโฆษณา และประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากป้ายโฆษณาได้ โดยการประกันภัยป้ายโฆษณา เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากภัย ดังต่อไปนี้

1.ความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดแก่ป้ายโฆษณา หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของป้ายโฆษณา ตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากเหตุภายนอก อัคคีภัย ฟ้าผ่า ภัยระเบิด หรือจากการลักทรัพย์

2.ความเสียหายต่อความบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตของบุคคลภายนอก หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากป้ายโฆษณา

ส่วนกรณีที่ป้ายโฆษณาที่พังลงมาโดนรถยนต์ได้รับความเสียหาย เจ้าของรถยนต์สามารถจะเลือกเอาได้ว่า จะเรียกร้องเอาจากบริษัทที่รับประกันภัยป้ายโฆษณา หรือจากบริษัทที่รับประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่ง สมมติว่า เลือกที่จะเรียกร้องเอากับบริษัทที่รับประกันภัยป้ายโฆษณาจนครบถ้วนตามที่เสียหายจริงแล้ว ก็จะไม่สามารถเรียกร้องเอาจากบริษัทที่รับประกันภัยรถยนต์ได้อีก

แต่ถ้าค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้องได้จากบริษัทที่รับประกันภัยป้ายโฆษณายังไม่ครบถ้วนตามที่เสียหายจริง ก็สามารถจะเรียกร้องเอาจากบริษัทที่รับประกันภัยความเสียหาย หรือสูญหายต่อรถยนต์ในส่วนที่ยังไม่คุ้มกับความเสียหายได้อีก

ในทางกลับกัน ถ้าเจ้าของรถยนต์เลือกที่จะเรียกร้องเอากับบริษัทที่รับประกันรถยนต์จนได้รับค่าสินไหมทดแทนครบถ้วนตามจำนวนที่เสียหายแล้ว ก็ไม่สามารถเรียกร้องเอากับบริษัทที่รับประกันภัยป้ายโฆษณาได้อีก และสิทธิที่จะเรียกร้องเอากับบริษัทที่รับประกันภัยป้ายโฆษณาได้นั้น ได้โอนไปเป็นของบริษัทที่รับประกันภัยรถยนต์ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880

แต่ถ้าสินไหมทดแทนที่เรียกร้องได้จากบริษัทที่รับประกันภัยรถยนต์ยังไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่เสียหายแล้ว ก็สามารถจะเรียกร้องเอาจากบริษัทที่รับประกันภัยโฆษณาในส่วนที่ยังไม่คุ้มกับความเสียหายได้อีก
ประกันภัยน่ารู้

เลือกซื้อบ้านอย่างไรไม่ให้ผิดหวัง
ทำอย่างไรเมื่อคู่กรณีหลบหนี
เบี้ยประกันภัยแพงเกินไป ทำอย่างไร ซื้อประกันภัยรถยนต์ให้ถูกลง
ประเภทรถที่ต้องทำและไม่ต้องทำ พรบ.
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
เบี้ยประกันชีวิต เพื่อหักลดหย่อนภาษี
ทำประกันอย่างไร.. ได้ประโยชน์สูงสุด?
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1และ2 ,3 มีความแตกต่างกันอย่างไร
ประกันรถยนต์หลังเกิดเหตุน้ำท่วม