ประกัยภัยรถยนต์
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยอัคคีภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยธุรกิจ
ประกันภัยทางทะเล
dot

dot
ประกันรถยนต์หลังเกิดเหตุน้ำท่วม

ความเสียหายหลังน้ำท่วม 

ความเสียหายจากภัยน้ำท่วม แม้จะมีการป้องกันและเตรียมพร้อมให้กับรถเรามามากน้อยเพียงใด สุดท้ายก็อาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้น นั่นคือเหตุสุดวิสัยที่ต้องยอมรับ ข้อแนะนำสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อต้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย และหวังว่าจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบภัยมีดังนี้

 
 
1. ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 เท่านั้น ที่จะได้รับความคุ้มครองความเสียหายจากกรณีน้ำท่วม  
2. หากซ่อมได้ บริษัทจะทำการซ่อมตามความเสียหายที่แท้จริง 
3. บริษัทอาจเรียกร้องส่วนต่างของราคาอะไหล่หรือของเหลวบางอย่าง เนื่องจากการใช้งานตามปกติ อะไหล่ส่วนนั้นมีอายุการใช้งาน มีระยะการใช้งาน หรือความเสื่อมจากการใช้งานตามปกติ 
4. อุปกรณ์หรือเครื่องตกแต่ง(รวมเครื่องเสียงด้วย)ที่ติดตั้งหลังวันเริ่มรับประกันจะไม่ได้รับความคุ้มครอง แต่จะชดใช้ตามราคาของอุปกรณ์หรือเครื่องตกแต่งที่ติดตั้งมาจากโรงงาน 
5. การขนลาก/ขนย้าย ไม่ว่ากี่ทอด บริษัทจะรับผิดชอบไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ ของค่าซ่อม 
6. บริษัทสามารถเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรกอันมิได้เกิดจากการชนหรือคว่ำ 1000 บาท 
7. ค่าซ่อมของความเสียหาย หากเกิน 70 เปอร์เซ็นต์ ของราคารถปัจจุบัน จะถือว่าเสียหายสิ้นเชิง กรณีเสียหายสิ้นเชิง บริษัทจะชดใช้เต็มตามทุนในหน้าตารางกรมธรรม์ โดยผู้เอาประกันภัยต้องทำการโอนรถให้บริษัทประกันภัย **แต่หากทำทุนไม่ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องโอนให้บริษัทฯ แต่บริษัทยังต้องจ่ายเต็มตามทุนประกันภัย
** การไม่จ่ายตามทุนประกันภัยกรณีเสียหายสิ้นเชิง เป็นความผิดฐานประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนฯ ซึ่งทางผู้เสียหายสามารถร้องเรียนได้ โดยบริษัทที่ประวิงเวลานั้น จะมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และถูกประกาศรายชื่อบริษัทกระทำความผิด 
8. หากซ่อมได้ ควรซ่อมกับอู่ในเครือของบริษัทเท่านั้น ไม่ควรนำไปซ่อมเอง เพราะหากนำไปซ่อมเองแล้วพบความเสียหายภายหลังจะต้องรับผิดชอบเอง  
9. รถยนต์สูญหายจากน้ำท่วมก็ได้รับความคุ้มครอง 
10. กรณีจ่ายเต็มทุนบริษัทต้องชดใช้ภายใน 15 วัน นับแต่เอกสารครบถ้วน(รวมเอกสารโอน) 
11. กรณีการซ่อม บริษัทต้องประเมินราคาอย่างรวดเร็ว และจัดส่งอะไหล่ กรณีอะไหล่ต้องสั่งจากต่างประเทศ บริษัทต้องสั่งอะไหล่ในทันทีที่ทราบ( แต่กรณีน้ำท่วมครั้งนี้ อาจเกิดปัญหาการจัดอะไหล่ อันเป็นเหตุไม่เจตนาตามกฎหมาย) 
12. แม้กรมธรรม์สูญหาย ก็ไม่เป็นสาระสำคัญ เพราะสามารถตรวจสอบได้ 
13. มีปัญหาข้อพิพาท สามารถร้องเรียนต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) สายด่วน 1186 ทั่วประเทศ
 
น้ำท่วมสร้างความเสียหายกับทรัพย์สิน
ที่มา Facebook.com/iamsailomประกันภัยน่ารู้

เลือกซื้อบ้านอย่างไรไม่ให้ผิดหวัง
ภัยจากป้ายโฆษณาหล่นทับ ใครรับผิดชอบ
ทำอย่างไรเมื่อคู่กรณีหลบหนี
เบี้ยประกันภัยแพงเกินไป ทำอย่างไร ซื้อประกันภัยรถยนต์ให้ถูกลง
ประเภทรถที่ต้องทำและไม่ต้องทำ พรบ.
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
เบี้ยประกันชีวิต เพื่อหักลดหย่อนภาษี
ทำประกันอย่างไร.. ได้ประโยชน์สูงสุด?
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1และ2 ,3 มีความแตกต่างกันอย่างไร