ประกัยภัยรถยนต์
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยอัคคีภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยธุรกิจ
ประกันภัยทางทะเล
dot

dot
ทำไม! ต้องทำประกันภัย พรบ.

 

ความสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 
ความหมาย
พ.ร.บ. จราจรทาง
   บก      เป็นกฎหมายว่าด้วยการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการเกิดเหตุหรือความเสียหายที่อาจจะมีขึ้น (๑๖๒ มาตรา)
 
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
     เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้ความคุ้มครองต่อผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถ เพื่อบรรเทาผลร้ายหรือค่าเสียหายต่อชีวิต-ร่างกาย ของคน (๔๗ มาตรา)


ความสัมพันธ์กัน
     การใช้รถ - ใช้ถนน ต้องเป็นไปตาม กฎจราจรผู้ใดฝ่าฝืนไม่กระทำตามถือว่าเป็นความผิดหรือฝ่ายผิด และจากผลสรุปจาก พ.ร.บ จราจรสรุปว่าฝ่ายใดผิดก็ให้ฝ่ายผิดต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตาม พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยให้บริษัทประกันภัยที่รับประกันไว้เป็นผู้รับผิดชอบแทนตามวงเงินที่กำหนดไว้


 
 • ปฏิบัติตาม กฎจราจร
 • พกพาใบอนุญาติขับขี่
 • พกสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ
 • แจ้งเหตุต่อตำรวจเมื่อเกิดเหตุ หรือประสบเหตุ

                                                         

 

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

 

 • ต้องทำการประกันภัยรถ
 • ต้องติดเครื่องหมายที่รถ
 • แจ้งเหตุให้บริษัททราบ

ทำไมต้องทำ พ.ร.บ. ???
 1. เพราะเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
 2. เพราะกฎหมายกำหนดไห้มีส่วนร่วมในการสร้างหลักประกันต่อสังคม
 3. เพราะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ขับขี่ หรือ เจ้าของรถ หากต้องรับผิด
 4. เพราะเป็นมาตรการลดปัญหาทางสังคมด้านหนึ่ง (ไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด)
 5. เพราะเป็นมาตรการบรรเทาผลร้ายต่อผู้เสียหาย (การรับชดใช้)
 6. เพราะเป็นการแบ่งเบาภาระของของรัฐด้านการรักษาทรัพยากรมนุษย์
ทำ พ.ร.บ. แล้วได้อะไร ??
 1. ถือได้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว
 2. ได้รับการคุ้มครองต่อชีวิต - ร่างกาย ของมนุษย์
 3. มีผู้รับผิดชอบค่าเสียหายในทางแพ่ง แทน (บรรเทาผลร้าย )

 

ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

 

ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.

ความคุ้มครองของ พ.ร.บ.

 

ค่าเสียหายเบื้องต้น ส่วนเกินเบื้องต้น
 • ไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิด
 • ผู้ประสบภัยทุกคนอันเกิดจากรถ
 • เป็นการสำรองจ่ายขั้นต้น
 • เมื่อพิสูจน์ความรับผิดแล้ว
 • สำหรับบุคคลที่ 3
 • เป็นประกันค้ำจุน

 

ความคุ้มครอง

 

อัตราค่าเบี้ยประกันภัย
   สำหรับรถจักรยานยนต์

ขนาดเครื่องยนต์ จำนวน
ไม่เกิน 75 ซี.ซี. 161
เกิน 75 ถึง 125 ซี.ซี. 323
เกิน 125 ถึง 150 ซี.ซี. 430
เกิน 150 ซี.ซี. ขึ้นไป 645
 • สำเนาทะเบียนรถ
 • จำนวนเงินตามที่กฎหมายกำหนด

หมายเหตุ : เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านอย่าจ่ายเกินกว่ากฎหมายกำหนด

 

การตรวจสอบเครื่องหมายกันปลอมแปลง

 

พ.ร.บ. ปลอม

 

 1. กรอบสีมีการเปลี่ยนทุกปี ลักษณะกรอบมีความคุ้มชัด
 2. เนื้อกระดาษเป็นแบบพิมพ์ออฟเซ็ท เหมือนธนบัตร
 3. เป็นลายเส้นคำว่า "ปลอม" จะปรากฎเมื่อถ่ายเอกสาร
 4. เลข Bar - code แสดงเลขที่เครื่องหมาย
 5. เลขเครื่องหมาย พ.ร.บ. ซึ่งควบคุมโดยกรมการประกันภัย เป็นเลข 11 หลัก

ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเห็นเหตุการณ์
 • จดหมายเลขทะเบียน / เลขกรมธรรม์ / เครื่องหมาย
 • นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
 • แจ้งความกับตำรวจ พร้อมแจ้งให้บริษัททราบ
 • มอบเอกสารเกี่ยวกับรถและการประกันให้ ร.พ. หากไม่มีเงินจ่าย
 • เก็บใบเสร็จรับเงินค่ารักษาทุกใบไว้หากสำรองจ่ายเอง
 • นำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดติดต่อขอรับเงินจากบริษัท
การใช้สิทธิเพื่อขอรับค่าสิไหมฯ
มี 2 แนวทาง คือ
 1. ดำเนินการด้วยตัวเอง
 2. มอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
  • มอบอำนาจให้บุคคลต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
  • มอบให้โรงพยาบาลดำเนินการลงชื่อในแบบ บ.ต.4
เอกสารที่ต้องใช้ 
มี 2 ส่วน 
ส่วนที่ 1. เอกสารประกอบเคลม (ตามสัญญากรมธรรม์)
 • สำเนากรมธรรม์ / สติกเกอร์
  เพื่อแสดงว่ารถยังอยู่ในความคุ้มครองและเป็นรถที่ทำประกันจริง
 • สำเนาทะเบียนรถ
  เพื่อแสดงถึงตัวรถที่เกิดเหตุตรงตามกรมธรรม์
 • สำเนาใบขับขี่
  เพื่อแสดงตนเป็นผู้ขับขี่และเป็นตัวกำหนดสิทธิที่จะได้รับ
 • บันทึกประจำวันตำรวจ
  เพื่อเป็นเอกสารรับรองการเกิดเหตุอันเกิดจากรถจริง
 • หนังสือมอบอำนาจ
  เพื่อเป็นเอกสารแสดงสิทธิถึงตัวการตัวแทนโดยชอบ

  หมายเหตุ : เอกสารนี้ถึงแม้ไม่มีบริษัทก็ไม่สามารถปฎิเสธการจ่ายเบื้องต้นได้

ส่วนที่ 2. เอกสารประกอบคำร้องขอ (ตามกฏกระทรวง)
กรณีบาดเจ็บ
 • ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้
 • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ประสบภัย)
กรณีเสียชีวิต / ทุพพลภาพ
 • ใบมรณะบัตร / ใบรับรองแพทย์หรือใบรับรองความพิการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนของทายาท
  บุตร - ธิดา / สามี หรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรส
  บิดา - มารดา
  พี่ - น้อง ร่วมบิดามารดาเดียวกัน
  พี่ - น้อง ร่วมบิดา หรือ มารดา เดียวกัน
  ปู่ - ย่า - ตา - ยาย
  ลุง - ป้า - น้า - อา
  ผู้จัดการมรดก

 

 
ประกันภัยน่ารู้

เลือกซื้อบ้านอย่างไรไม่ให้ผิดหวัง
ภัยจากป้ายโฆษณาหล่นทับ ใครรับผิดชอบ
ทำอย่างไรเมื่อคู่กรณีหลบหนี
เบี้ยประกันภัยแพงเกินไป ทำอย่างไร ซื้อประกันภัยรถยนต์ให้ถูกลง
ประเภทรถที่ต้องทำและไม่ต้องทำ พรบ.
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
เบี้ยประกันชีวิต เพื่อหักลดหย่อนภาษี
ทำประกันอย่างไร.. ได้ประโยชน์สูงสุด?
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1และ2 ,3 มีความแตกต่างกันอย่างไร