ประกัยภัยรถยนต์
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยอัคคีภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยธุรกิจ
ประกันภัยทางทะเล
dot

dot
ทำประกันภัยเดินทางให้อะไรแก่เรา

ประกันการเดินทางปกติ (Travel Accident Insurance: TA)

การชดเชยในด้านชีวิตและร่างกาย ได้แก่ เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ 
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอก (OPD) เช่น มีดบาดมือ ขาแพลง และผู้ป่วยใน (IPD) เช่น การบาดเจ็บสาหัส (หมายเหตุ : ผู้ป่วยนอก หมายถึงการรักษาตัวที่ไม่ต้องพักอยู่ในโรงพยาบาล ผู้ป่วยใน หมายถึงการรักษาตัวที่ต้องพักอยู่ในโรงพยาบาล


ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance: CTA) 

จะมีส่วนเพิ่มเติมจากข้างต้น ดังนี้ 

ชดเชยในด้านชีวิตและร่างกาย ได้แก่ เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ 

ค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ที่เกิดจากการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอก (OPD) หรือผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสาหัส ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับญาติใกล้ชิดเพื่อดูแลหรือร่วมเดินทางกลับภูมิลำเนาในกรณีที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการปลงศพนอกภูมิลำเนา การส่งศพหรือกระดูกกลับภูมิลำเนา 

ชดเชยระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล นอกจากการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแล้ว กรมธรรม์ประกันภัยเดินทางยังให้ความคุ้มครองเงินสดรายวันกรณีที่ต้องรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน(IPD) อีกด้วย 

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก กรมธรรม์ประกันภัยเดินทางจะชดใช้ในนามของผู้เอาประกันให้แก่บุคคลภายนอกสำหรับการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในต่างประเทศจนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงความรับผิดที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ 

การสูญหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ภายในกระเป๋าเดินทาง ในบางสถานการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้ระหว่างการเดินทาง เช่น การสูญหาย หรือเสียหาย ไม่ว่าในโรงแรม สนามบิน การถูกชิงทรัพย์ หากมีการแจ้งความ และนำหลักฐานมายืนยัน กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางประเภทนี้จะชดใช้ให้ตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ 

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง กรณีที่พบเห็นมาก คือการที่กระเป๋าเดินทางมาล่าช้ามากๆ ทั้งๆ ที่ตัวเราเดินทางมาถึงแล้ว ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดของสายการบิน กรณีเช่นนี้ ทำให้ผู้เดินทางเดือดร้อนเป็นอย่างมากในการหาซื้อเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น โดยให้เก็บใบเสร็จและขอหนังสือรับรองจากสายการบินไว้ เพื่อทำการขอคืนค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปโดยกรมธรรม์ประกันภัยเดินทางจะชดใช้ให้ตามระยะเวลาที่ล่าช้าแต่ต้องไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง 

การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง เมื่อตัดสินใจที่จะเดินทางและทำประกันภัยเดินทางต่างประเทศไว้แล้ว ก็อาจมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทำให้ต้องกลับเร็วกว่ากำหนด เช่น ข่าวด่วนการเจ็บป่วยร้ายแรงของญาติพี่น้องที่ได้รับการแจ้งมา ที่บ้านเกิดเหตุร้ายแรง หรือเหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่สามารถเดินทางไปในจุดหมายได้อย่างกะทันหัน เช่น เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติที่จุดหมายปลายทางอย่าง พายุ แผ่นดินไหว การจลาจล หรือ การสไตรค์นัดหยุดงาน กรมธรรม์ประกันภัยเดินทางจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทางหรือลดจำนวนวันลง เช่น ค่าปรับ ค่ามัดจำ ฯลฯ 

การล่าช้าของเที่ยวบิน ในกรณีสายการบินพาณิชย์ออกเดินทางล่าช้าหรือเลื่อนเวลาเดินทางออกไปอย่างน้อย 12 ชั่วโมงจากเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน กรมธรรม์ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยทุกๆ 12 ชั่วโมงของการล่าช้า 

การจี้เครื่องบิน ในกรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางโดยสารอยู่ถูกจี้ กรมธรรม์ประกันภัยเดินทางจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุก 24 ชั่วโมงที่ถูกจี้ 

การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง เมื่อตัดสินใจที่จะเดินทางและทำประกันภัยเดินทางต่างประเทศแล้ว ก็อาจมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันทำให้เราไม่สามารถเดินทางไปได้หรือต้องกลับเร็วกว่ากำหนด เช่น การที่เจ็บป่วยหนักถึงขนาดที่ไม่สมควรเดินทางไม่ว่าตัวเอง หรือข่าวด่วนที่ได้รับการแจ้งมาเกี่ยวกับพ่อแม่หรือบุตรก็ตาม การที่ไม่สามารถไปได้เพราะบ้านเกิดเหตุร้ายแรงอย่างไฟไหม้ น้ำท่วม และที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดก็คือการที่ภาวะโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติของจุดหมายปลายทาง ยกตัวอย่างเช่น พายุที่เกิดขึ้นในพม่า แผ่นดินไหวที่จีน เรื่องของการจลาจลที่อาจเกิดขึ้นในธิเบต การสไตรค์นัดหยุดงานในอินเดีย ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปในจุดหมายได้ หรือแม้กระทั่งการเกิดโรคใหม่ๆอย่างไข้หวัดนกและทำให้ต้องถูกกักบริเวณจนต้องเลื่อนกำหนดกลับ ทั้งหมดนี้ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้วฟรีๆหรือมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใหม่จากการเลื่อนกำหนดนี้ เช่น ค่ามัดจำโรงแรม ค่าปรับจากการเลื่อนเที่ยวบินหรือการต้องซื้อตั๋วเที่ยวบินใหม่ บริษัทประกันภัยจะเข้ามาช่วยแบกรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้ โปรดอาจรายละเอียดและขั้นตอนปฏิบัติในกรมธรรม์ประกันภัยให้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น

การล่าช้าของเที่ยวบิน หากด้านบนเป็นเรื่องของการเลื่อนเวลาการเดินทางที่เกิดจากตัวเราเอง ในส่วนนี้จะพูดถึงการเลื่อนการเดินทางที่เหตุเกิดจากทางสายการบิน โดยเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น จุดหมายปลายทางสภาพอากาศไม่อำนวย ซึ่งไม่ได้หมายถึงการดีเลย์ของเครื่องเล็กๆน้อยๆทั่วไป แต่ต้องเกิดการดีเลย์ถึงอย่างน้อย 12 ชั่วโมง และบริษัทประกันภัยจะชดเชยให้ตามลำดับขั้นทุกๆ 12 ชั่วโมง 

การจี้เครื่องบิน แม้จะไม่ค่อยเกิดขึ้น แต่บริษัทประกันภัยจะชดใช้ให้ตามกำหนด 

 

 

หมายเหตุ :: มีบางอย่างที่ประกันภัยการเดินทางไม่ให้ความคุ้มครองซึ่งเป็นข้อ ยกเว้นทั่วไป เช่น
   - โรคที่รู้ว่าเป็นมาก่อน
   - การดำน้ำ (Scuba Diving) และปีน เขาแบบที่ต้อง ใช้อุปกรณ์ปีนเขา

---------------------------------------------------------------------------------------

 สินค้าที่เกี่ยวข้อง 

ประกันการเดินทางต่างประเทศ
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ให้ความคุ้มครองเมื่อเดินทางต่างประเทศ โดยมี 2 แผนให้เลือกตามความเหมาะสมกับการเดินทาง คือ แผนทวีปเอเชีย และแบบคุ้มครองทั่วโลก

ประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ
ประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ
แผนประกันการเดินทางสำหรับนักเรียน และนักศึกษาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ ที่ให้ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ครอบคลุม ด้วยแผนประกันภัยที่ให้เลือกได้ตามระยะเวลาที่ศึกษา

 
ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง (ในประเทศ)
แผนประกันภัยการเดินทางสำหรับการเดินทางภายในประเทศ ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนภายในประเทศ ก็อุ่นใจได้
ราคา: 100.00
พิเศษ: 99.00
ประกันภัยน่ารู้

เลือกซื้อบ้านอย่างไรไม่ให้ผิดหวัง
ภัยจากป้ายโฆษณาหล่นทับ ใครรับผิดชอบ
ทำอย่างไรเมื่อคู่กรณีหลบหนี
เบี้ยประกันภัยแพงเกินไป ทำอย่างไร ซื้อประกันภัยรถยนต์ให้ถูกลง
ประเภทรถที่ต้องทำและไม่ต้องทำ พรบ.
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
เบี้ยประกันชีวิต เพื่อหักลดหย่อนภาษี
ทำประกันอย่างไร.. ได้ประโยชน์สูงสุด?
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1และ2 ,3 มีความแตกต่างกันอย่างไร